Login met google

Login met je eigen account

Wachtwoord vergeten?

Leven in Nijverdal

ZINiN Theater

Alg. Voorwaarden

Algemene voorwaarden IRC Media B.V.

Definities
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

IRC MEDIA: IRC MEDIA BV, zijnde de eigenaar en exploitant van lokale websites;

Opdrachtgever: eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander (bijvoorbeeld mediabureaus/reclamebureaus) opdracht verstrekt aan IRC MEDIA tot het doen plaatsen van een advertentie of andere vermelding op een website van IRC MEDIA en de daarbij behorende media (apps, facebookpagina en overige niet genoemde media);

Bedrijfsaanmelding: de bedrijfsaanmelding overeengekomen tussen IRC MEDIA en Opdrachtgever heeft de volgende mogelijkheden; een bedrijfspagina aanmaken en de mogelijkheid voor het plaatsen van advertenties, nieuws, vacatures en evenementen op de website / bedrijfspagina van het betreffende platform.

1. Toepasselijkheid voorwaarden
1.1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle af te sluiten bedrijfsaanmeldingen tussen Opdrachtgever en IRC MEDIA met betrekking tot de website(s) van IRC MEDIA.
1.2 de Opdrachtgever accepteert dat deze (algemene) voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing zijn.
1.3 eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen. Opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenoemde gewoonterecht.
1.4 indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.  

2. Aanvaarding
2.1 een bedrijfsaanmelding komt tot stand zodra de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag heeft voldaan.
2.2 IRC MEDIA is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een bedrijfsaanmelding en/of op grond van een bedrijfsaanmelding aangeboden advertenties te weigeren. IRC MEDIA is gerechtigd Opdrachtgever aanwijzingen te geven met betrekking tot te plaatsen advertenties, inclusief foto's, een en ander mede in verband met de instandhouding van de "look & feel" van de website(s) van IRC MEDIA. Indien Opdrachtgever deze aanwijzingen niet opvolgt is IRC MEDIA gerechtigd de betreffende advertentie te weigeren en/of van de website(s) van IRC MEDIA te verwijderen c.q. de advertenties in de door haar gewenste vorm aan te passen. Zulks laat de betalingsverplichtingen ter zake van de advertentiekosten door Opdrachtgever onverlet.
2.3 de inhoud van de advertentie dient in overeenstemming te zijn met alle vereisten die toepasselijke wet- en regelgeving daaraan verbinden.

3. Contracttermijn
3.1 bedrijfsaanmeldingen worden aangegaan voor de periode van één jaar.
3.2 tussentijdse beëindiging opzeggen door Opdrachtgever van een bedrijfsaanmelding is niet mogelijk. IRC MEDIA is gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen ontbinden indien:
- Opdrachtgever, na ingebrekestelling, zijn verplichtingen uit hoofde van de bedrijfsaanmelding niet nakomt;
- Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of verkrijgt;
- Opdrachtgever al dan niet vrijwillig tot liquidatie mocht overgaan;
- Opdrachtgever op de website(s) van IRC MEDIA informatie verstrekt welke niet in overeenstemming is met de goede zeden en/of de aard en het karakter van de website(s) van IRC MEDIA en/of Opdrachtgever anderszins handelt op een wijze welke de belangen van IRC MEDIA schaadt.

4. Tarieven; betaling
4.1 onder definities is vermeld welke producten worden afgenomen en wat de bijbehorende kosten zijn. Alle genoemde bedragen met betrekking tot de bedrijfsaanmelding zijn exclusief btw.
4.2 het factuurbedrag van de bedrijfsaanmelding zal direct elektronisch betaald worden. Overige producten zullen binnen één maand na akkoord van de overeenkomst worden gefactureerd aan Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat akkoord met een betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
4.3 bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente door Opdrachtgever verschuldigd welke gebaseerd is op de wettelijke rente, vermeerderd met 3%.
4.4 in het geval Opdrachtgever gedurende 30 dagen in verzuim is verkeerd bij de betaling van de factuur is IRC MEDIA gerechtigd alle advertenties van Opdrachtgever op IRC MEDIA op non-actief te zetten, hetgeen inhoudt dat de door Opdrachtgever op de website(s) van IRC MEDIA geplaatste advertenties niet meer voor bezoekers van deze site zichtbaar zijn.
4.5 gedurende de periode van non-activiteit is Opdrachtgever de overeengekomen advertentiekosten op de gebruikelijke wijze aan IRC MEDIA verschuldigd. Wanneer bij overschrijding van de betalingstermijn de advertentiekosten gerechtelijk of buiten gerechtelijk dienen te worden ingevorderd, zullen alle daarmee verband houdende kosten in rekening worden gebracht. IRC MEDIA heeft het recht om tussentijds het advertentietarief te verhogen, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd is het bedrijfsaanmelding tussentijds te beëindigen op te zeggen.

5. Reclamatie
5.1 wanneer Opdrachtgever uiterlijk 21 dagen na dagtekening van een factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt Opdrachtgever geacht die te hebben goedgekeurd. Eventuele reclamaties ten aanzien van plaatsing c.q. uitvoering van de advertentie moeten schriftelijk onder opgaaf van aard en gronden van de klacht geschieden binnen 21 dagen na plaatsing van de desbetreffende advertentie, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de plaatsing te hebben geaccepteerd.

6. Aansprakelijkheid
6.1 indien vast komt te staan dat IRC MEDIA aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet-tijdig of niet-juist plaatsen van advertentieopdrachten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag van de kosten van IRC MEDIA van de niet, niet-tijdig of niet-juist uitgevoerde advertentieopdracht, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld zijdens IRC MEDIA.
6.2 IRC MEDIA is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, winstderving of gevolgschade. IRC MEDIA is op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van de op de website(s) van IRC MEDIA geplaatste advertenties.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart IRC MEDIA in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, voortvloeiende uit de inhoud van de op de website(s) van IRC MEDIA geplaatste advertenties.
6.4 behoudens opzet of grove schuld van IRC MEDIA, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade voor Opdrachtgever als gevolg van storingen en dergelijke bij het operationeel zijn van de website(s) van IRC MEDIA.

7. Garantie en restitutie
7.1 IRC MEDIA verleent geen enkele garantie tegenover Opdrachtgever ter zake ongehinderd gebruik door bezoekers van de website(s) van IRC MEDIA, afwezigheid van belemmeringen, retentierechten of inbreuken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden op de website(s) van IRC MEDIA, onafgebroken en/of foutloze toegang voor bezoekers, minimale onderhoudstijden of minimale "downtimes" noch enige andere garantie aangaande de website(s) van IRC MEDIA
7.2 bij voorkomende gemaakte type- of plaatsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde afbreuk doen, zal geen geldelijke restitutie, dan wel geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van het factuurbedrag plaatsvinden. Wel zal de vermelding of advertentie direct na een verzoek daartoe zijdens Opdrachtgever door IRC MEDIA worden gerectificeerd en/of gratis herplaatst voor een periode die gelijk is aan de periode waarin de advertentie foutief gepubliceerd is geweest

8. Rechts- en forumkeuze
8.1 op de bedrijfsaanmelding en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 in geval van enig geschil tussen IRC MEDIA en Opdrachtgever is de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel in eerste aanleg exclusief bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

Nijverdal November 2016